Vragen? Neem contact op +31(0)10-450 83 75 info@r-abeveiliging.nl

Privacyverklaring R & A Beveiliging B.V.

R & A Beveiliging B.V., gevestigd aan de Doklaan 22 (1e verdieping links). 3081 AD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die R & A Beveiliging B.V. verzamelt, alsook over de wijze waarop R & A Beveiliging B.V. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookie verklaring van R & A Beveiliging B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken
R & A Beveiliging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– (voor)naam
– Woonplaats
– Adres
– Geslacht
– Geboortedatum
– BSN nummer
– CV
– Diploma’s
– Kopie id bewijs
– Pasfoto
– Burgerlijke staat
– Nationaliteit
– informatie over opleidingen
– Gegevens over beschikbaarheid
– Arbeidsverleden
– Bankrekeningnummer
– VAR verklaringen
– E-mailadres
– Telefoonnummer (vast/gsm)
– Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

R & A Beveiliging B.V. verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van R & A Beveiliging B.V.. Zo zal R & A Beveiliging B.V., bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat R & A Beveiliging B.V. toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
R & A Beveiliging B.V. verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gegevens van medische keuringen voor specifieke functies, en indien hiertoe voor R & A Beveiliging B.V. een wettelijke grondslag bestaat. Onderin deze privacy verklaring

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@r-abeveiliging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aan het einde dit privacy statement is een overzicht opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
R & A Beveiliging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming
R & A Beveiliging B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R & A Beveiliging B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
R & A Beveiliging B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is R & A Beveiliging B.V. gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert R & A Beveiliging B.V. de persoonsgegevens uit haar systemen. Voor de twee onderstaande situaties hanteert R & A Beveiliging B.V. de volgende bewaartermijnen:

Maximaal 28 dagen nadat betrokkenen via de website het solicitatieformulier heeft ingediend neemt R & A Beveiliging B.V. contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken;
Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor R & A Beveiliging B.V. werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in R & A Beveiliging B.V.: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van R & A Beveiliging B.V..

Delen van persoonsgegevens met derden
R & A Beveiliging B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R & A Beveiliging B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. R & A Beveiliging B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R & A Beveiliging B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@r-abeveiliging.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. R & A Beveiliging B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R & A Beveiliging B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@r-abeveiliging.nl.

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens

Online soliciteren

Doel van de verwerking:
Voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een vacature;
Voor de selectie van kandidaten voor vacatures;

Om pre-employment screenings uit te kunnen voeren;

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, cijfers, expertise, taalvaardigheid, lidmaatschap van professionele verenigingen;
Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring;
Sociale mediagegevens: link naar sociale media profielen van betrokkenen;
Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs;

Extra persoonsgegevens die betrokkenen aan R & A beveiliging B.V. verstrekken, zoals een foto;

Beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid: opleiding, ervaring en functie gerelateerde criteria;

Pre-employment screenings: relevante diploma’s, referenties van voorgaande werkgever(s), integriteitsverklaringen, verklaringen omtrent gedrag, nevenfuncties, verklaringen privébeleggingen, kredietchecks en (bankiers)eed of geloften;

Blijf op de hoogte

Volg jij ons al? Hier vind je alle laatste nieuwtjes en ontwikkelingen